Latest news

แปรรูปอาหารทะเล ธุรกิจส่งออกที่เป็นเสาหลักของจังหวัดชลบุรี

ธุรกิจที่เป็นเหมือนเสาหลักของชลบุรี ซึ่งติดทะเล จะเป็นอะไรไม่ได้เลย นอกจากธุรกิจอาหารทะเลแปรรูป ทึ่มียอดการส่งออกไปยังจังหวัดอื่นๆและต่างประเทศมากถึง 89%ของปริมาณการผลิตทั้งหมด ทำให้ประเทศไทยจัดเป็นผู้ส่งออกอาหารทะเลแปรรูปรายใหญ่อันดับ 5 ของโลก โดยมีปัจจัยเอื้อที่สำคัญ ได้แก่ ทำเลที่ตั้งติดชายฝั่งทะเลสองด้าน ทำให้ไทยมีเขตน่านน้ำทางทะเลที่ยาว จึงมีทรัพยากรสัตว์น้ำในน่านน้ำของตนเองและเอื้อต่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การจัดการกระบวนแปรรูปและวัตถุดิบที่ยุ่งยาก [...]